CategoriesKiến Thức Nông Nghiệp Tin Tức

Sầu Riêng (Mộc Hóa, Long An) áp dụng theo quy trình chăm sóc của Cty R3

Vườn sầu riêng đang theo quy trình chăm sóc của cty R3

  • Tăng lượng hữu cơ sd cho vườn
  • Giảm phân hóa học
  • Dùng thuốc sinh học và thân thiện môi trường
  • Giảm chi phí canh tác
  • Canh tác theo hướng nông nghiệp bền vững.